parallax background

Vabljeni na eno najmodernejših
notranjih strelišč
v tem delu Evrope

 STRELIŠKI RED

ŠRC “RA-TA-TA…” d.o.o.

STRELSKO DRUŠTVO FENIX

 

1. člen

Na strelišče vstopate na lastno odgovornost, pod pogojem, da ste se seznanili s tem redom in pravili uporabe strelišča. 

2. člen

Upravljalec strelišča ali pooblaščeni delavec strelišča ali vodja streljanja (v nadaljevanju je uporabljen skupen izraz: vodja streljanja), obiskovalce seznani z veljavnim redom na strelišču in predpisanimi varnostnimi ukrepi. 

3. člen

Vsak strelec ali obiskovalec z željo po izvajanju streljanja, se mora ob vstopu javiti pri vodji streljanja, ki se med delovnim časom nahaja v sprejemnem prostoru strelišča. Izpolni se ustrezno dokumentacijo, dodeli strelsko mesto in  določi čas izvajanja streljanja. Obiskovalec nima vstopa na strelsko mesto. 

4. člen

Vodja streljanja strelcem, ki streljajo z lastnim orožjem, preveri veljavnost orožnih listin, brezhibnost delovanja orožja in primernost streliva. Seznani jih s potekom in načinom streljanja, smerjo streljanja, izhodiščnim mestom, strelskimi mesti in mestom namenjenim za gledalce.

5. člen

Vodja streljanja odreče izvajanje streljanja posamezniku, ki je pod vplivom alkohola ali mamil oziroma če njegovo telesno in duševno stanje očitno kaže na to, da ne bo varno uporabljal orožja in ga po potrebi tudi odstrani s strelišča.       

6. člen

Strelec lahko vstopi na strelišče le, ko mu to dovoli vodja streljanja. Strelec se nato postavi na dodeljeno strelsko mesto in si pripravi strelsko tarčo ter ostale pripomočke za uspešno in varno izvedbo streljanja.

7. člen

V kolikor se na strelišču že izvaja streljanje je pred vstopom na strelsko mesto obvezna uporaba glušnikov.

8. člen

Na posameznem strelskem mestu sme streljanje izvajati zgolj ena oseba z veljavno orožno listino ter lastnim orožjem. Pri izvajanju streljanja se morajo strelci ravnati po navodilih vodje streljanja. V kolikor obiskovalec ne poseduje lastnega orožja ali orožne listine, mu le to dodeli vodja streljanja, vključno s pripadajočim strelivom. Tak obiskovalec je vedno pod nadzorom vodje streljanja, katerega navodila so zavezujoča.

9. člen

Vodja streljanja izda ukaz »pripravi orožje«, nato sledi ukaz »napolni orožje« ter nazadnje ukaz »streljaj« ali »ogenj«. Šele takrat sme strelec z orožjem pomeriti v pripadajočo tarčo ter pričeti z izvajanjem streljanja.

10. člen

Na strelskem mestu številka 1 se sme z izrecnim dovoljenjem  vodje streljanja, streljati tudi z dolgocevnim orožjem. Ostala strelska mesta so predvidena za uporabo kratkocevnega orožja.

11. člen

Orožja se med streljanjem ne sme odstraniti s strelne črte, razen z dovoljenjem vodje streljanja, ki predhodno orožje pregleda. Strogo je prepovedano obračanje orožja iz smeri streljanja. Po končanem streljanju morajo strelci orožje izprazniti, kar preveri vodja streljanja. Pred tem strelec ne sme zapustiti strelske črte. Šele nato lahko strelec orožje in opremo pospravi ter za seboj pospravi tulce in ostale smeti ter zapusti strelsko mesto.

12. člen

Orožje se sme po strelišču prenašati/nositi na tri načine:

  • prazno in zaprto v embalaži (torba, kovček, etui);
  • v toku;
  • z izrecnim dovoljenjem vodje streljanja se lahko orožje prenaša tudi v roki, prazno, z odprtim zaklepom (z zaklepom v zadnjem položaju ali brez zaklepa) in praznim nabojiščem ali brez snemljivega nabojnika. Cev mora biti obrnjena navpično v tla ali v zrak.

13. člen

Tujega orožja in pribora se brez privolitve lastnika ni dovoljeno dotikati ali ga prijemati

14. člen

Če so pred strelno črto osebe, se orožja v nobenem primeru ni dovoljeno dotikati. Na strelno črto oz. k orožju se sme pristopiti le z dovoljenjem vodje streljanja.

15. člen

Kajenje in uživanje hrane in pijače na strelni črti ni dovoljeno.

16. člen

Pri streljanju je obvezna uporaba zaščitnih sredstev za vid in sluh. Če se na strelišču strelja na kovinske tarče je uporaba zaščite vida potrebna tudi za vse obiskovalce na strelišču. Vodja streljanja prepreči streljanje brez uporabe ustrezne zaščite.

17. člen

Orožje se sme jemati iz embalaže/toka in z njim ravnati samo na strelnem mestu, v skladu z navodili vodje streljanja.

18. člen

Na strelni črti mora biti orožje ves čas obrnjeno v varno smer proti tarčam, tudi ko se streljanje ne izvaja oz. med menjavo tarč.

  • Pri pištolah mora biti zaklep v zadnjem položaju, okvir izvlečen in izpraznjen (brez nabojev).
  • Pri revolverjih mora biti bobnič izpraznjen in v izvlečenem položaju v kolikor je to izvedljivo, oz. mora biti odprt in izpraznjen (brez nabojev).
  • Pri puškah prazen nabojnik (brez nabojev) in izpraznjeno ležišče naboja v cevi, zaklep ali repetirni mehanizem mora biti v zadnjem položaju.

19. člen

Orožje se sme polniti izključno na strelni črti, neposredno pred streljanjem, na ukaz ali z dovoljenjem vodje streljanja.

20. člen

Pri sočasnem streljanju morajo biti vsi strelci na svojih strelskih mestih.

21. člen

Uporabljati se sme le brezhibno orožje in strelivo.

22. člen

Ukaz »prenehaj streljati« pomeni, da je potrebno takoj prenehati z izvajanjem streljanja, izprazniti orožje in pri pištoli zaklep pustiti v zadnjem oz. odprtem položaju, pri revolverju pa pustiti izvlečen boben in stopiti korak nazaj. Tak ukaz lahko vodja streljanja izreče kadarkoli, predvsem pa v primeru kršenja reda na strelišču ali neupoštevanja varnostnih pravil. Nadalje mora vodja streljanja ukreniti vse potrebno, da se streljanje lahko varno nadaljuje.

23. člen

Vodja streljanja prekine streljanje v primeru kršenja reda na strelišču ali neupoštevanja varnostnih ukrepov ter ukrene vse potrebno, da se streljanje lahko varno nadaljuje.  Osebam, ki so kršile red na strelišču ali niso upoštevale varnostnih ukrepov prepreči zadrževanje na območju strelišča in zagotovi varnost na strelišču z vsemi potrebnimi ukrepi.

24. člen

Če pri streljanju pride do zastoja, ga strelec sam odpravi na varen način ali pokliče vodjo streljanja. Varen način pomeni, da pri odpravljanju zastoja, strelec drži orožje usmerjeno le v liniji streljanja. Če med streljanjem pride do okvare orožja, strelec streljanje prekine in orožje varno odloži s cevjo usmerjeno v smeri streljanja ter o tem z dvigom roke obvesti vodjo streljanja. Vodja streljanja okvaro odpravi, če pa le-te ni mogoče odpraviti, poskrbi za varno odstranitev orožja.

25. člen

V določenem in označenem prostoru na strelišču – varnostni coni, lahko strelec brez ukaza vodje streljanja prosto rokuje  s preverjenim in izpraznjenim orožjem, ki ga razstavlja, sestavlja, popravlja  ali čisti.  

Strelci v varnostni coni tudi  pripravijo in preverijo orožje.

26. člen

Mladoletne osebe lahko izvajajo streljanje le pod nadzorom vodje streljanja.

27. člen

Po končanem streljanju morajo strelci orožje izprazniti, kar preveri vodja streljanja. Pred tem ne smejo zapustiti strelske črte.

28. člen

Za zagotovitev varnosti so dolžnosti strelcev in obiskovalcev naslednje: ob prihodu na strelišče so se dolžni seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi; lastniki orožja morajo na zahtevo vodje streljanja pokazati orožne listine in orožje; seznaniti se morajo s potekom in izvedbo streljanja; ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja;  s svojim ravnanjem zagotoviti varnost na strelišču; na zahtevo vodje streljanja je strelec dolžan takoj nehati streljati in izprazniti orožje; na zahtevo vodje streljanja se je strelec ali obiskovalec dolžan umakniti iz strelišča.

29. člen

Neposredno se uporablja 3. odstavek 56. člena Zakona o orožju, ki določa, da ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, smejo polnoletni člani strelskih društev izvajati streljanje samostojno, mladoletni člani teh društev pa pod nadzorom inštruktorjev, trenerjev ali odgovornih oseb strelišča.

30. člen

Treningi dinamičnega streljanja (IPSC, IDPA…) se izvajajo izključno pod nadzorom vodje streljanja. V času treninga dinamičnega streljanja je strelišče za treninge drugih strelskih disciplin in širšo javnost, zaprto.

31. člen

Trening streljanja s potegom iz toka je iz varnostnih razlogov dovoljenjen le v okviru treninga dinamičnega streljanja oz. le z izrecnim dovoljenjem vodje streljanja.

32. člen

Ta streliški red ne izključuje upoštevanja ostalih zakonskih in podzakonskih predpisov.

Maribor, 20.10.2018

                                                                                           

ŠRC “Ra-ta-ta…” d.o.o.                                                                                                                                                                                             Strelsko društvo FENIX    

Janko Razgoršek, prokurist                                                                                                                                                                                   Janko Razgoršek, predsednik