parallax background

Usposabljanje
o varnem ravnanju z orožjem

O USPOSABLJANJU

Pridobivanje znanja o pravilnem ravnanju z orožjem v okviru programa za pridobitev orožne listine poteka v teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja. Usposabljanje je namenjeno varnemu ravnanju z orožjem in uveljavlja določene standarde za vse lastnike orožja.

Glede ravnanja z orožjem je v veljavi splošno pravilo, da mora vsakdo z orožjem in strelivom ravnati s posebno skrbnostjo. Posebna skrbnost pri ravnanju z orožjem se kaže v njegovi pravilni in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi ter prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju. Orožje je lahko nevarno, zato je neizogibno potrebna ustrezna pravna ureditev, povezana z orožjem. Le podrobna pravna ureditev zagotavlja tudi ustrezno pravilno ravnanje. Predpisi zagotavljajo izvrševanje javnega interesa, da je zagotovljeno varno ravnanje z orožjem.

V delu teoretičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo s predpisi pozitivne zakonodaje, osnovami nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem in poznavanjem orožja in varnega ravnanja z orožjem.

V delu praktičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo z obnašanjem na strelišču, streliškim redom, uporabo zaščitnih sredstev, odpravljanjem zastojev med streljanjem, izvajanjem streljanja z upoštevanjem tehnik merjenja, dihanja in proženja, čiščenjem in vzdrževanjem orožja, nošenjem in prenašanjem orožja ter hrambo orožja.

V času rokovanja z orožjem lahko pride do najrazličnejših stanj, ki ogrožajo življenje. Pri usposabljanju bodo obravnavane le strelne poškodbe. Praktično vsi ukrepi, ki bodo obravnavani pa se lahko uporabljajo tudi v drugih situacijah. Še vedno je na prvem mestu preventiva s pravilno uporabo strelnega orožja. Tečajniku želimo, da bi celo življenje pomnil veščine prve pomoči, a jih v praksi ne bi nikoli potreboval.

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE

feniks.sd01@gmail.com

DODATNE INFORMACIJE: IVAN BARBIRIČ
TEL: 041 207 997

 

Izpis obrazcev:

 • USPOSABLJANJE  
 • PREIZKUS ZNANJA  

TEORETIČNI DEL USPOSABLJANJA

Teoretični del usposabljanja obsega naslednje sklope:

a) poznavanje predpisov (5 pedagoških ur)

Ustava Republike Slovenije

Zakon o orožju in podzakonski predpisi

Kazenski zakonik in sicer poglavja:

 • splošne določbe o kaznivem dejanju,
 • varnostni ukrepi,
 • kazniva dejanja zoper življenje in telo,
 • kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine,
 • kazniva dejanja zoper premoženje,
 • kazniva dejanja zoper javni red in mir.

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o javnih zbiranjih

b) poznavanje osnov nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem (3 pedagoške ure)

 • vrste strelnih ran,
 • ugotovljanje osnovnih življenjskih funkcij,
 • poznavanje položajev in prenos poškodovanca,

Poznavanje ukrepov prve pomoči v primerih strelnih ran:

 • kadar je oseba pri zavesti,
 • kadar je oseba nezavestna,
 • kadar jo je treba oživljati,
 • kadar krvavi,
 • kadar je v šoku…

c) poznavanje orožja in varno ravnanje z orožjem (2 pedagoški uri):

 • tehnične lastnosti posameznih vrst/tipov kratkocevnega in dolgocevnega orožja,
 • razstavljanje in sestavljanje orožja ter vzdrževanje orožja,
 • poznavanje pravil varnega ravnanja z orožjem,
 • uporaba zaščitnih sredstev pri streljanju.

PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA

Praktični del usposabljanja obsega (5 pedagoških ur)
 1. sestavo orožja in varno ravnanje z orožjem,
 2. razstavljanje in sestavljanje orožja,
 3. pravilno ravnanje pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev),
 4. uporabo zaščitnih sredstev.

Prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem zajema:

 • varno jemanje iz embalaže,
 • kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
 • drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja…),
 • prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
 • postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
 • postopek za čiščenje in vzdrževanje.

Prikaz varnega rokovanja in streljanja z orožjem zajema:

 • izbira pravega streliva, med različnim strelivom,
 • priprava orožja in pravilna drža orožja,
 • praktični prikaz odpravljanja zastojev,
 • uporaba zaščitnih sredstev,
 • izvajanje streljanja.

Usposabljanje v streljanju se izvaja s kratkocevnim orožjem na civilnem strelišču, na sedežu izvajalca. Uporablja se orožje izvajalca in krožna tarča velikosti 50×50 cm, na razdalji 15 m. Kandidat se usposablja, da izstreli tri strele za preizkus in deset strelov za oceno.

Teoretični del usposabljanja se izvaja v učilnici velikosti 88 m2, na sedežu izvajalca, Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor.

Učilnica za izvajanje usposabljanja kandidatov je funkcionalno opremljena tako, da omogoča nemoteno učenje odraslih. Opremljena je z optičnim medijem, učnimi sredstvi, pisarniško opremo in varno cono, ki omogočajo nemoteno učno delo predavatelja in slušateljev.

Praktični del usposabljanja se izvaja na civilnem strelišču, prav tako na sedežu izvajalca, Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor. Na razpolago je 8 strelskih mest, tarče je mogoče s pomočjo elektronskega kontrolnika, poljubno nastavljati od razdalje 5 do 25 m (po 1m). Mize (pult) so na višini 70 cm in so zelo prostorne, tako da ima strelec vse potrebno na dosegu roke (orožje, strelivo, glušniki, zaščitna očala, tarče…). Za varnost je odlično poskrbljeno, vsako strelsko mesto je ločeno / opremljeno z neprebojnim steklom, prav tako je strelišče od ostalega centra ločeno z enakim načinom varovanja.

Teoretični del usposabljanja obsega najmanj 10 pedagoških ur.

Praktični del usposabljanja obsega najmanj 5 pedagoških ur.

Izpolnjen obrazec prijave na usposabljanje nam lahko posredujete:

 • po elektronski pošti src.ratata@gmail.com
 • po pošti – Strelsko društvo FENIX, Ulica heroja Šaranoviča 36, 2000 Maribor
 • neposredno na sedežu društva, Ulica heroja Šaranoviča 36, 2000 Maribor, med ponedeljkom in soboto med 16.00 in 20.00 uro.

PRIJAVE NA

src.ratata@gmail.com

Izpis obrazcev:

O PREIZKUSU ZNANJA O RAVNANJU Z OROŽJEM

Preizkus znanja izvaja komisija za preizkus znanja (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člane, ki delujejo v komisijah, imenuje minister, pristojen za notranje zadeve, izmed javnih uslužbencev ministrstva in strokovnjakov, ki jih za člane komisij predlagajo registrirane strelske organizacije in izvajalci usposabljanja.

Kandidati opravljajo preizkus znanja pred tremi člani komisije, pri čemer je predsednik posamezne komisije predstavnik ministrstva, člana komisije pa sta po en predstavnik ene od registriranih strelskih zvez in izvajalca usposabljanja.

Prijava k opravljanju preizkusa znanja

 • Kandidat se lahko prijavi k opravljanju preizkusa znanja po zaključku usposabljanja.
 • Kandidat pošlje prijavo za opravljanje preizkusa znanja z njegovimi osebnimi podatki izvajalcu usposabljanja na obrazcu iz priloge 1.

Preizkus znanja se izvede, če je k preizkusu znanja prijavljenih najmanj deset kandidatov.

Obseg preizkusa znanja

Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del. Kandidat mora najprej uspešno opraviti teoretični del preizkusa znanja, da lahko pristopi k praktičnemu delu.

Teoretični del preizkusa znanja

 • Teoretični del preizkusa znanja obsega pisni in ustni del.
 • Pisni del obsega deset vprašanj iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja iz 8. člena pravilnika, pri čemer mora kandidat vsaj na tri vprašanja odgovarjati opisno, ostala vprašanja pa so podana v obliki obkroževanja pravilnega odgovora, ki je ovrednoten s točkami. Ustni del vsebuje tri vprašanja iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja.

Praktični del preizkusa znanja

 • Praktični del preizkusa znanja obsega splošni in posebni del.
 • Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca usposabljanja. Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja, in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.

Pri splošnem in posebnem delu praktičnega preizkusa znanja kandidat izvede: 1. prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem:

 • varno jemanje iz embalaže,
 • kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
 • drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja…),
 • prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
 • postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
 • postopek za čiščenje in vzdrževanje.

2. rokovanje in streljanje z orožjem:

 • izbira pravega streliva, med različnim strelivom,
 • priprava orožja in pravilna drža orožja,
 • praktični prikaz odpravljanja zastojev,
 • uporaba zaščitnih sredstev,
 • izvajanje streljanja.

Splošni del praktičnega dela preizkusa znanja se opravi s kratkocevnim orožjem izvajalca usposabljanja na civilnem strelišču. Uporablja se krožna tarča velikosti 50×50 cm na razdalji 15 m. Kandidat izstreli tri strele za preizkus in deset strelov za oceno. Strele za preizkus izstreli kandidat v petih minutah, strele za oceno pa v desetih minutah.

Pri posebnem delu praktičnega dela preizkusa znanja se streljanje opravi z orožjem kandidata na civilnem strelišču, ki je za tako orožje primerno. Tarčo, razdaljo, število strelov in čas streljanja določi predstavnik izvajalca usposabljanja, pri katerem kandidat opravlja posebni del praktičnega dela preizkusa znanja.

Stroške opravljanja usposabljanja in preizkusa znanja mora kandidat poravnati izvajalcu usposabljanja pred opravljanjem preizkusa.

SD FENIX – CENIK – RAVNANJE Z OROŽJEM

Usposabljanje o varnem rokovanju z orožjem TEORIJA + PRAKSA

160,00 EUR

IZPIT - TEORIJA IN PRAKSA

90,00 EUR

Ponovno opravljanje izpita

90,00 EUR

Ponovno opravljanje izpita - PRAKSA

60,00 EUR

Usposabljanje o varnem rokovanju z orožjem TEORIJA (DEDOVANJE)

135,00 EUR

Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem KRATKOCEVNO OROŽJE

40,00 EUR

Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem DOLGOCEVNO OROŽJE

50,00 EUR

* Usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem obsega:

 1. Usposabljanje o ravnanju z orožjem
 2. Usposabljanje, ki vključuje tudi kvalitetno gradivo, zajema:
 3. teoretični del – 10 pedagoških ur
 4. praktični del z izvedbo streljanja – 5 pedagoških ur in
 5. Preizkus znanja o ravnanju z orožjem
 6. Kandidati opravljajo preizkus znanja pred tremi člani komisije za preizkus znanja, pri čemer je predsednik posamezne komisije predstavnik ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, člana komisije pa sta po en predstavnik ene od registriranih strelskih zvez in izvajalca usposabljanja.

**Usposabljanje – teoretični del in potrdilo

Na podlagi 46. člena Zakona o orožju, v postopku izdaje dovoljenja za posest orožja, dokazuje dedič izpolnjevanje pogoja znanja o ravnanju z orožjem s potrdilom o obiskovanju teoretičnega dela usposabljanja pri izvajalcu usposabljanja. Za takšno orožje ne sme posedovati ali nabavljati streliva. Ta prepoved se vpiše v orožno listino.

***Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem 

Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja, in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.

Plačilo lahko izvedete:

1. na TRR SI56 3400 0101 5818 120, odprt pri Sparkasse d.d.
– namen: usposabljanje in preizkus znanja
– prejemnik: Strelsko društvo FENIX, Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor
2. neposredno na sedežu društva, Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor ponedeljek – sobota, med 16.00 in 20.00 uro

Usposabljanje se izvede ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov. V primeru odpovedi zaradi nezadostnega števila prijavljenih, bodo prijavljeni obveščeni po elektronski pošti, najkasneje 2 dni pred predvideno izvedbo usposabljanja. Strelsko društvo FENIX si kot izvajalec pridržuje pravico za prestavitev izvedbe usposabljanja na kasnejši termin in v primeru neudeležbe kandidata vplačanega denarja za prijavo ne vrača.